Hej! Znajdziesz tutaj warunki i zasady współpracy oraz regulamin sklepu internetowego.

Możesz się ze mną skontaktować e-mailowo [email protected] lub telefonicznie 795809416

 

§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

Regulamin – niniejszy regulamin

Strona internetowa – strona internetowa prowadzona przez Sprzedawcę w domenie https://www.dietetykaviktoria.pl

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę działający w domenie https://www.dietetykaviktoria.pl/sklep/

Sprzedawca lub Usługodawca – Wiktoria Gumienna prowadząca działalność nierejestrowaną pod nazwą Dietetyka Viktoria – Dietetyka Sportowa, adres: ul. Staffa 2/13, 39-300 Mielec

Klient – każdy podmiot nabywający Treści cyfrowe lub Usługi na podstawie Regulaminu

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny

Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, które Klient może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem sklepu internetowego, np. e-book, webinar, kurs online

Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę odpłatnie zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym także Usługa cyfrowa

Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą na (a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, (b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, (c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej

Umowa – umowa dostarczenia Treści cyfrowej lub umowa dotycząca świadczenia Usługi zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie

Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych zamówieniach

Siła wyższa – zdarzenia losowe niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności: nagłe poważne awarie przemysłowe i technologiczne, wstrzymanie dostaw energii, ograniczenia spowodowane wojną, strajkiem, klęską żywiołową lub zarządzaniem władz krajowych oraz samorządowych uniemożliwiającym realizację przedmiotu umowy itp.

 

§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Strony internetowej Sprzedawca świadczy nieodpłatnie Usługi polegające na:

 2. a) umożliwieniu zawarcia Umowy,

 3. b) umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie,

 4. c) umożliwieniu komentowania wpisów blogowych,

 5. d) umożliwieniu wysłania zapytania przez formularz kontaktowy.

 6. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie. Przed utworzeniem Konta, Klient proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Klienta. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Klienta na adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta, które to informacje Sprzedawca będzie przechowywał do czasu upływu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu / przez cały czas funkcjonowania Sklepu, chyba że wcześniej Klient sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a Sprzedawca nie będzie posiadał nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu.

 7. Jeżeli Klient zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Klientowi wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy (Newsletter). Kwestie związane z dostarczaniem Newslettera reguluje odrębny regulamin.

 8. Dla prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej i Sklepu potrzebne są:

 9. a) dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia,

 10. b) odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome,

 11. c) aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.

 12. Zabronione jest korzystanie ze Strony internetowej i Sklepu w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy. Zabronione jest dostarczanie informacji o charakterze bezprawnym.

 13. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Strony internetowej i Sklepu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości na następujących adres e-mail: [email protected].

 14. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania.

 15. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Strony internetowej i Sklepu spowodowane Siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

 16. Jakiekolwiek informacje dotyczące produktów i usług zamieszczone na Stronie internetowej, w szczególności w Sklepie, kierowane do odbiorców i potencjalnych Klientach, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do dokonania zakupy przez Klienta w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

   

§ 3. Treści cyfrowe

 1. Ceny Treści cyfrowych widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za dany produkt, w tym zawierają podatek VAT (jeżeli jest naliczany).

 2. Jeżeli Klient jest osobą fizyczną musi być osobą pełnoletnią (ukończone 18 lat).

 3. Klient może złożyć zamówienie jako zarejestrowany Klient albo jako gość. Zarejestrowanym Klientem jest Klient, który posiada Konto w Sklepie. Jeżeli Klient posiada konto w Sklepie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia poprzez kliknięcie w link dostępny w ramach wyświetlanego komunikatu.

 4. Wybraną do kupienia Treść cyfrową należy dodać do koszyka zakupowego w Sklepie.

 5. Następnie Klient wybiera jedną z dostępnych w Sklepie metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia. Klient może też poprosić o utworzenie Konta.

 6. W celu złożenia zamówienia konieczne jest uzupełnienie formularza zakupowego i podanie przez Klienta określonych danych, takich jak: imię i nazwisko, adres (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto), adres e-mail. Dane obowiązkowe oznaczone są gwiazdką (*).

 7. Klient zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Klienta spowodowane podaniem nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.

 8. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Klienta.

 9. Przed złożeniem zamówienia Klient musi wyrazić zgodę na wykonanie Umowy i dostarczenie mu treści cyfrowych w postaci wybranej Treści cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Na skutek wyrażenia zgody, o której mowa powyżej, Klient traci prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży danej Treści cyfrowej.

 10. Jeżeli Klient wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line „Płacę szybkim przelewem lub BLIKIEM”, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności (rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem HotPay – ePłatności Sp. z o.o. Sp. k.) celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Klient wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line „Płacę za pośrednictwem PayPal”, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bezpiecznej przeglądarki PayPal obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności jakim jest firma PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Klient wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 7 dni od zawarcia Umowy.

Dostępne formy płatności: – Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro. – Blik, – PayPal, – Przelew tradycyjny

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie złożonego zamówienia przez Sprzedawcę.

 2. Realizacja zamówienia następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych Treści cyfrowych.

 3. Do korzystania z Treści cyfrowych konieczne jest spełnienie przez komputer lub inne urządzenie Klienta następujących warunków technicznych:

 4. a) dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia,

 5. b) odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome,

 6. c) aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail,

 7. d) w zależności od rodzaju zakupionej Treści cyfrowej: standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice), standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader), standardowy odtwarzacz plików wideo (np. WindowsMediaPlayer),

 8. W sytuacji, w której, korzystanie z Treści cyfrowych wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie danego produktu w Sklepie.

 9. Klient dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Klient ma prawo wycofać swoją akceptację. Jeżeli Klient poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Klientowi drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 10. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.”

§ 4. Zasady świadczenia Usług

 1. Usługodawca posiada stosowne uprawnienia do udzielania porad i informacji w zakresie oferowanych Usług oraz dokłada wszelkich starań, aby działać zgodnie z obwiązującymi w tym zakresie standardami, a także poszanowaniem praw Klienta, zasadami etyki i poufności. Jednocześnie Usługodawca zastrzega, że nie jest lekarzem ani nie posiada kompetencji do ingerowania w zalecenia wydawane przez lekarzy czy innych pracowników służby zdrowia.

 2. Usługodawca świadczy w szczególności następujące Usługi:

 3. a) współpraca indywidualna.

 4. Szczegółowe informacje dotyczące dostępnych Usług, w tym ich cen i czasu trwania, dostępne są na Stronie internetowej.

 5. Klient przyjmuje do wiadomości, że:

 6. a) Usługi świadczone przez Usługodawcę zawierają indywidualną interpretację sytuacji danego Klienta, stworzoną na podstawie przeprowadzonego wywiadu, ewentualnie także wyników badań, przy założeniu, że Klient nie zataił jakichkolwiek wiadomości i w wywiadzie oświadczył wyłącznie prawdę;

 7. b) Indywidualne plany żywieniowe tworzone są i opracowywane zgodnie z aktualną wiedzą naukową z zakresu żywienia człowieka i dietetyki, jednak ze względu na złożoność i specyfikę organizmu ludzkiego nie gwarantują osiągnięcia pożądanych przez Klienta oczekiwanych efektów, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności;

 8. c) plany żywieniowe są przez Usługodawcę układane na podstawie informacji otrzymanych od Klienta; niezastosowanie się lub wybiórcze stosowanie się do zaleceń udzielanych przez Usługodawcę, a także zatajenie jakichkolwiek informacji lub podanie nieprawdy w wywiadzie może wpłynąć negatywnie na jego stan zdrowia lub w szczególnych przypadkach zagrażać jego życiu.

 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 10. a) szkody powstałe na skutek niewłaściwego stosowania planu żywieniowego, zaleceń i/lub suplementacji, niezgodnie z wytycznymi Usługodawcy;

 11. b) szkody powstałe na skutek podania przez Klienta niepełnych informacji, niepełnego stanu faktycznego, nieprzedstawienia wszystkich związanych z danym przypadkiem dokumentów lub/i badań lub podania informacji nieprawdziwych oraz w przypadku niepoinformowania przez Klienta o zmianach dotyczących stanu zdrowia i aktualnie przyjmowanych leków;

 12. c) nieuzyskanie przez Klienta oczekiwanych rezultatów po wdrożeniu planu żywieniowego – ze względu na uwarunkowania genetyczne, indywidualne predyspozycje oraz inne czynniki wpływające m.in. na metabolizm, efekty mogą być inne niż spodziewane.

 13. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi (co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy w trybie natychmiastowym) w przypadku, gdy:

 14. a) zachodzi przypuszczenie, że Klient jest nieletni lub niepoczytalny i w jego imieniu nie występuje opiekun prawny lub inna upoważniona osoba;

 15. b) świadczenie Usługi naruszałoby obowiązujące przepisy prawa, zasady etyki lub prawa osób trzecich;

 16. c) zachodzi przypuszczenie, że świadczenie Usługi może zagrażać zdrowiu lub życiu Klienta;

 17. d) zachowanie Klienta świadczy, iż jest on pod wpływem: alkoholu, narkotyków, środków odurzających, psychotropowych, innych substancji o działaniu podobnym do ww. lub zachowanie Klienta jest obraźliwe lub narusza dobra osobiste Usługodawcy lub osób trzecich.

 18. W przypadku gdy Usługa nie może być świadczona z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Usługodawcy, Usługodawca kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia innego terminu świadczenia Usługi. Jeżeli strony nie ustalą nowego terminu, Klient uprawniony jest do zwrotu płatności.

 19. Usługodawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Klienta w związku ze świadczonymi Usługami, w szczególności informacji o stanie jego zdrowia.

 20. Informacje dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Klientów opisane zostały w klauzuli informacyjnej, która stanowi załącznik do Regulaminu.

 21. W przypadku, jeśli na jakimś etapie współpracy okaże się, że Klient przekazał Usługodawcy nieprawdziwe lub niepełne dane osobowe lub informacje o stanie zdrowia albo że nie poinformował o zmianach dotyczących stanu jego zdrowia, Usługodawca może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, a Klientowi nie będą przysługiwać względem Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia, w tym w szczególności roszczenie zwrotu uiszczonej płatności.

 22. Klient może udzielić Usługodawcy zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku. W takim przypadku Usługodawca może wykonywać dokumentację fotograficzną lub filmową oraz zamieszczać zdjęcia i filmy na swojej stronie internetowej oraz w innych miejscach, gdzie będzie prowadzić działalność marketingową.

§ 5. Rezerwacja Usługi

 1. Klient kupuje wybrany przez siebie pakiet konsultacji w Sklepie. Ceny pakietów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za dany produkt, w tym zawierają podatek VAT (jeżeli jest naliczany).

 2. Do zakupu pakietu konsultacji stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące zakupu Treści cyfrowych.

 3. Po zakupie pakietu, Usługodawca kontaktuje się z Usługobiorcą w celu ustalenia terminu pierwszego spotkania oraz przesyła kwestionariusz wraz ze zgodą na przetwarzanie danych szczególnych kategorii. W odpowiedzi na przesłaną wiadomość e-mail Klient odsyła wypełniony kwestionariusz oraz zgodę na przetwarzanie danych szczególnych kategorii.

 4. Terminy kolejnych spotkań ustalane są e-mailowo.

 5. Umowę w imieniu Klientów, którzy nie ukończyli 18 roku życia i/lub nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych zawiera rodzic, opiekun prawny lub inna osoba wyznaczona do opieki. Wystarczające jest zawarcie Umowy przez jednego rodzica/opiekuna prawnego (niepozbawionego władzy rodzicielskiej), przy czym jest to jednoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że drugi rodzic/ inny opiekun prawny nie zgłasza w tym zakresie sprzeciwu.

 6. Informacje przekazane przez Klienta powinny być zgodne z prawdą i szczegółowe. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane podaniem danych niezgodnych z prawdą, niepełnych lub zatajenie danych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do stanu swojego zdrowia Klient powinien skonsultować się z lekarzem.

 7. Przed rozpoczęciem świadczenia Usługi Usługodawca może poprosić Klienta o listę przyjmowanych leków i suplementów oraz o przedstawienie wyników określonych badań lekarskich (np. badania krwi), przy czym koszt badań ponosi Klient. W przypadku nieprzekazania wskazanych informacji w ustalonym terminie, Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi.

 8. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca może poprosić Klienta o przedstawienie wyników określonych badań na każdym etapie współpracy. W przypadku nieprzedstawienia wyników badań przez Klienta, Usługodawca może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym. W takim przypadku Usługodawca zwraca Klientowi uiszczoną opłatę, pomniejszoną o koszty poniesione przez Usługodawcę w związku ze świadczeniem Usługi do czasu rozwiązania Umowy.

 9. Klient zobowiązany jest przesłać wypełniony kwestionariusz oraz wyniki badań najpóźniej 24 godziny przed zaplanowaną konsultacją – w przeciwnym wypadku, Usługodawca nie odniesie się do nich podczas konsultacji.

 10. Informacje dotyczące okresu ważności oraz opisy poszczególnych pakietów znajdują się w Sklepie.

 11. Pakiet współpracy miesięczny jest ważny przez 6 tygodni i obejmuje maksymalnie 2 konsultacje. Konsultacja kontrolna powinna się odbyć w przeciągu maksymalnie 4 tygodni od poprzedniej konsultacji, jeżeli jednak konsultacja kontrolna nie obędzie się we wskazanym okresie, Klient nie jest uprawniony do zwrotu płatności. Konsultacja umówiona po 6 tygodniach od pierwszej konsultacji z pakietu będzie konsultacją rozpoczynającą kolejny miesiąc współpracy. W wyjątkowych przypadkach, kiedy konsultacja kontrolna nie zostanie umówiona we wskazanym terminie z przyczyn niezależnych od Klienta, Usługodawca może wyrazić zgodę na przedłużenie współpracy zgodnie z indywidualnymi ustaleniami.

 12. Pakiet współpracy 3-miesięczny jest ważny przez 18 tygodni i obejmuje maksymalnie 5 konsultacji. Pierwsza konsultacja kontrolna powinna się odbyć w przeciągu maksymalnie 4 tygodni od poprzedniej konsultacji. Jeżeli konsultacja kontrolna albo którakolwiek kolejna konsultacja nie obędzie się we wskazanym okresie, Klient nie jest uprawniony do zwrotu płatności. Konsultacja umówiona po 18 tygodniach od pierwszej konsultacji z pakietu będzie konsultacją rozpoczynającą kolejny miesiąc współpracy. W wyjątkowych przypadkach, kiedy konsultacja kontrolna nie zostanie umówiona we wskazanym terminie z przyczyn niezależnych od Klienta, Usługodawca może wyrazić zgodę na przedłużenie współpracy zgodnie z indywidualnymi ustaleniami.

 13. W trakcie realizowania Usług Usługodawca udziela odpowiedzi na pytania Klienta przesłane drogą e-mailową. Usługodawca dokłada starań, aby udzielić odpowiedzi w najszybszym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 48 godzin.

 14. Warunkiem korzystania z Usług online jest posiadanie przez Klienta sprzętu i systemu spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:

 15. a) komputer, tablet lub telefon wyposażone w kamerę internetową i mikrofon,

 16. b) szybkie łącze internetowe – minimum 512kb/s (wysyłanie i pobieranie),

 17. c) zainstalowana przeglądarka internetowa,

 18. d) aktywna poczta e-mail.

 19. Konsultacja online odbywa się w trybie wideokonferencji poprzez portal wskazany przez Usługodawcę. O umówionej godzinie Klient powinien nawiązać połączenie z Usługodawcą.

 20. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z konsultacji online. W przypadku braku możliwości prawidłowego wykonania świadczenia z przyczyn technicznych leżących po stronie Klienta, Klientowi nie przysługują względem Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia, w tym w szczególności roszczenie zwrotu uiszczonej płatności.

 21. Klient może jeden raz w miesiącu poprosić o zmianę terminu konsultacji wysyłając Usługodawcy wiadomość e-mail na adres [email protected] nie później niż 48 godzin przed ustalonym terminem konsultacji. Usługodawca niezwłocznie ustali nowy termin dogodny dla obydwu stron.

 22. W sytuacji, kiedy Klient chciałby przełożyć termin konsultacji po raz drugi w danym miesiącu, zobowiązany jest do dokonania płatności z góry kwoty stanowiącej 50% ceny konsultacji, niezależnie od wcześniejszych ustaleń (chyba że już wcześniej dokonał płatności z góry za całą konsultację).

 23. Jeżeli Klient nie pojawił sią na konsultacji albo odwołał ją dopiero w dniu konsultacji to jest ona pełnopłatna, a Klient nie jest uprawniony ani do zwrotu płatności za daną konsultację.

 24. Jeśli sytuacja z punku 23. ustępu 5 niniejszego regulaminu powtórzy się jeszcze 2 razy, Klient nie jest uprawniony do umówienia nowego terminu konsultacji.

 25. Usługodawca i Usługobiorca mogą drogą e-mailową ustalić, że będą kontynuować współpracę po zakończeniu pakietu. Strony ustalają wówczas e-mailowo zakres współpracy, wysokość wynagrodzenia oraz sposób płatności. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

   

§ 6. Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

 3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji przesyłając jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie drogą pocztową lub elektroniczną.

 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do Regulaminu.

 5. Termin na odstąpienie od Umowy jest zachowany, jeżeli Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie.

 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 10. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w szczególności w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie Usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,

 2. o dostarczanie Treści cyfrowych, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie wyrażenia zgody.

 1. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od Umowy po rozpoczęciu świadczenia Usługi przez Usługodawcę, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Za wykonywanie Usługi uznaje się także analizę sytuacji i potrzeb Klienta, którą Usługodawca przeprowadza przed konsultacją – Usługodawca przystępuje do wykonania Usługi niezwłocznie po zawarciu Umowy, w szczególności za realizację Usługi uznaje się wysłanie dzienniczka żywieniowego i wstępnego planu żywieniowego.

 2. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości:

 1. jeśli w toku zakupu Treści cyfrowej Klient wyraził zgodę na wykonanie Umowy i dostarczenie mu wybranej Treści cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Klient traci prawo do odstąpienia od tej Umowy;

 2. jeśli w toku rezerwacji Usługi Usługobiorca wyraził zgodę na wykonanie Umowy i rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, a Usługodawca wykonał Usługę w całości, Usługobiorca traci prawo do odstąpienia od tej Umowy;

 3. jeśli w toku rezerwacji Usługi Usługobiorca wyraził zgodę na wykonanie Umowy i rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, a Usługodawca rozpoczął wykonywanie Usługi, Usługobiorca może odstąpić od Umowy, ale ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od Umowy; za wykonywanie Usługi przez Sprzedawcę uznaje się w szczególności analizę stanu faktycznego i potrzeb Usługobiorcę.

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem postanowień § 8 Regulaminu.

§ 7. Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Treści cyfrowych i świadczenia Usług zgodnie z Umową.

 2. W razie niezgodności Treści cyfrowych z Umową, Konsument może skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy o prawach konsumenta.

 3. Konsument może w szczególności żądać doprowadzenia Treści cyfrowych/Usług do ich zgodności z Umową.

 4. Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów.

 5. Jeżeli Treści cyfrowe/Usługi są niezgodne z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, gdy:

 1. doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,

 2. Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowych/Usług do zgodności z Umową,

 3. brak zgodności Treści cyfrowych/Usług z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić je do zgodności z Umową,

 4. brak zgodności Treści cyfrowych/Usług z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w ust. 3,

 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowych/Usług do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 1. Reklamacje należy zgłaszać Sprzedawcy drogą pocztową lub elektroniczną na adresy wskazane w Regulaminie.

 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

 3. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.

 4. W przypadku Kupujących niebędących Konsumentami rękojmia za wady zostaje wyłączona, z zastrzeżeniem postanowień § 8 Regulaminu.

§ 8. Postanowienia dotyczące Klientów niebędących Konsumentami

 1. Postanowienia dotyczące możliwości odstąpienia od Umowy wskazane w § 6 Regulaminu oraz postanowienia dotyczące reklamacji wskazane w § 7 Regulaminu będą stosowane odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 2. W sytuacji, w której w formularzu zamówienia, podano dane przedsiębiorcy (takie jak NIP, REGON itp.), domniemywa się, że Klient nie jest Konsumentem i że zawiera umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą oraz że umowa posiada dla niego charakter zawodowy.

 3. Klient niebędący Konsumentem, który chce skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 1 powyżej, musi wykazać, że zawarta Umowa jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, w szczególności przedstawiając Sprzedawcy odpowiednie dokumenty (np. wydruk z CEIDG z danymi aktualnymi na moment zawarcia Umowy).

   

§ 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

 2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

 3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

 4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

   

§ 10. Prawa własności intelektualnej, licencja, prawa autorskie

 1. Wszelkie treści dostępne na Stronie internetowej, Treści cyfrowe dostępne w Sklepie oraz Usługi świadczone przez Sprzedawcę stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Utwory te stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i podlegają ochronie prawnej.

 2. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenoszalnej na korzystanie z zakupionej Treści cyfrowej, bez prawa do udzielania sublicencji. Klient w ramach Umowy upoważniony jest do korzystania z Treści cyfrowej jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

 1. zapis techniką cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym,

 2. wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx.

 1. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej jest ważna przez czas trwania dostępu do Treści cyfrowej, który wskazywany jest w opisie danego produktu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie dokonywanej przez Klienta w ramach Umowy.

 2. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Treści cyfrowej, jak i jego części:

 3. udostępnianie i prezentowanie osobom trzecim,

 4. publikowanie niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,

 5. kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie na potrzeby inne niż własny użytek.

 6. Jakiekolwiek działanie niezgodne z postanowieniami niniejszego paragrafu stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   

§ 11. Dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.dietetykaviktoria.pl/polityka-prywatnosci/

 

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Sklepu, jego nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, zdjęć, logotypów i danych stanowią wyłączną własność Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.

 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną Umowę i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji danego zamówienia.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.

 6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 24.06.2023r.

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [nazwa przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy]

Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczenia następujących Treści cyfrowych/świadczenia następujących Usług: ……………………………………

Data zawarcia umowy: …………………………

Imię i nazwisko konsumenta: ……………………..

Adres konsumenta: ………………………..

Adres e-mail: ……………………………..

Data i podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Załącznik nr 2

KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH


 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) jest Wiktoria Gumienna prowadząca działalność nierejestrowaną pod nazwą Dietetyka Viktoria – Dietetyka Sportowa, adres: ul.Staffa 2/13, 39-300 Mielec, tel: 795809416.
 2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną, wysyłając e-mail pod adres: [email protected]
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
 4. w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej świadczonych usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda na przetwarzanie danych szczególnych kategorii),
 5. w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda na rozpowszechnianie wizerunku),
 6. w celu dokonania rozliczeń, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełniania obowiązków podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 7. w celach wynikających z uzasadnionych interesów administratora, w szczególności w celach statystycznych, archiwizacyjnych, badania jakości i satysfakcji, marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 8. w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 9. Dane szczególnych kategorii, w tym dane o stanie zdrowia, przetwarzane są na podstawie zgody.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwiać świadczenie usług.
 11. Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania:
 12. w przypadku, gdy dane są przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego, będą one przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa;
 13. w przypadku, gdy dane są przetwarzane w celu wykonania umowy, będą one przetwarzane do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
 14. w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, będą one przetwarzane do czasu istnienia interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 15. w przypadku, gdy dane są przetwarzane są na podstawie zgody, będą one przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa tej zgody.
 16. Każdy Klient ma prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych;
 3. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora (biuro rachunkowe, podmioty świadczące usługi doradcze, marketingowe itp.) oraz podmiotom uprawnionym przepisami prawa.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.
 3. Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.